سیاست و بازاریابی
یادداشت تصویری پنجاهم
موتور سوار خوب، قهرمان خانواده
دوشنبه 3 خرداد 1400 - 12:26:00
سیاست و بازاریابی - مجتبی دانشور مدیر کل آموزش های شهروندی شهرداری تهران:پویش‌هایی که جنبه سلبی داشته باشد با موتورسوار جواب نمی‌دهد این اتفاق در سال های گذشته جواب نداد ما آمدیم نمونه سازی و الگوسازی در این حوزه داشته باشیم و بگوییم موتور سوار خوب چه کسی است و چه ویژگی هایی دارد.

دریافت 54 MB

http://www.PoliticalMarketing.ir/fa/News/200018/موتور-سوار-خوب،-قهرمان-خانواده
بستن   چاپ